Get Adobe Flash playerพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้คุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา                       มีอำนาจหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ดำเนินงาน โครงการหนึ่งแสนครูดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และได้มอบหมายให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสนอรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ต่อไป

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก                        เพื่อรับรางวัล“หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122