Get Adobe Flash playerตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยายโดย ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556

ที่อบรมวัดไทรงาม (วัดป่า)

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122