Get Adobe Flash playerตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดให้มีประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากลุ่มสาระเรียนรู้ ที่มีผลการสอนดีเด่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างเสริมสร้าง ศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และขอความร่วมมือให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด

บัดนี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียด ดังแนบ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122