Get Adobe Flash playerด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ คุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ พิจารณากลั่นกรองผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่คุรุสภากำหนด

บัดนี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียด ดังแนบ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122