Get Adobe Flash playerพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้คุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีอำนาจหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้ดำเนินงาน โครงการหนึ่งแสนครูดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และได้มอบหมายให้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสนอรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการประกาศยกย่อง ต่อไป

บัดนี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเพื่อทราบโดย ทั่วกัน

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122