Get Adobe Flash playerตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น เพื่อเป็นการให้บริการเร่งด่วนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ประสงค์ที่จะนำใบอนุญาตฯ ไปใช้ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิใช้เสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาไปแล้ว และต้องการนำใบอนุญาตฯ ไปใช้เพื่อสมัครสอบ โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และหากไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย....ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122