Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1211 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนที่เสนอของบโครงการอาหารกลางวัน
1212 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา( NT) ปีการศึกษา 2555
1213 การตรวจราชการกรณ่ปกติและการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
1214 สพป.กำแพงเพชร เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
1215 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556
1216 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดทำแผนที่ตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
1217 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมหาแนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
1218 ผู้อำนวยการสพป.เปิดอบรมการสอนดนตรีในชั้นเรียน
1219 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี2556
1220 แบบสำรวจความคิดในการใช้แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 122 จาก 123

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122